DOMOV O PODJETJU DEJAVNOSTI VOZNI PARK REFERENCE KONTAKT


NOVO

UREJANJE - POPRAVLJANJE - UTRJEVANJE BANKIN

Ali v vašem kraju bankine izgledajo slične tem?

Uredimo vam BANKINE od 0 - 130cm. HITRO - ZANESLJIVO - UGODNO

KRATEK VIDEO OBNOVE BANKIN

SMO V VAS PREBUDILI INTERES?
Pokličite nas za več informacij: +386 2 234 25-70Registrirana dejavnost podjetja:

 • Gozdarstvo
 • Gozdarske storitve, od tega:
  - storitve na področju gozdarstva: gozdna inventura, merjenje   lesa, varstvo pred požari,
  - storitve pri izkoriščanju gozdov: transport lesa v gozdu,   nakladanje, manipulacija z lesom s podizvajalci,
  - gradnja vlek in gozdnih cest.
 • Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev, od tega: popravila kmetijskih in gozdarskih strojev.
 • Rušenje objektov in zemeljska dela.
 • Raziskovalno vrtanje in sondiranje.
 • Postavljanje ostrešij in krovska dela.
 • Gradnja cest, železniških prog, letališč, športnih objektov.
 • Hidrogradnja in urejanje voda.
 • Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok.
 • Električne instalacije.
 • Izolacijska dela.
 • Vodovodne in sanitarne inštalacije.
 • Druge inštalacije pri gradnjah.
 • Fasaderska dela in štukaterska dela.
 • Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva.
 • Oblaganje tal in sten.
 • Soboslikarska in steklarska dela.
 • Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci strojev.
 • Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili.
 • Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, od tega:
  -mehanična popravila, električna popravila, redno servisiranje, popravilo karoserij, popravilo delov motornih vozil, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih.
 • Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila v tranzitu.
 • Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila.
 • Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo.
 • Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo.
 • Vzdrževanje in popravilo motornih koles.
 • Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov.
 • Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.
 • Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala.
 • Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal.
 • Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.
 • Cestni tovorni promet.
 • Dajanje avtomobilov v najem.
 • Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
 • Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.
 • Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje.
 • Drugo projektiranje in tehnično svetovanje s podizvajalci.


Domov | O podjetju | Dejavnosti | Vozni park | Reference | Kontakti | ©2014 PGGH d.o.o. Impresum